Jaarplan en Begroting

Begroting Juconi 2015

Het beleid voor 2016 – algemeen

De economische vooruitzichten voor 2016 zijn voor het eerst in jaren gematigd positief te noemen. Hopelijk kan Juconi daar de vruchten van plukken, want Juconi heeft tot nu toe niet kunnen profiteren van de niet aflatende geefbereidheid van Nederlanders. Deze is, zo blijkt uit meerdere publicaties van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen, ongekend hoog gebleken zelfs ten tijden van laagconjunctuur. Voor Juconi geldt dat, deze algemene geefbereidheid ten spijt, de reguliere inkomsten al jaren teruglopen. In de afgelopen jaren heeft het bestuur hiertoe al ingezet op aanvullende activiteiten om nieuwe groepen mensen te enthousiasmeren voor de hulpverlening aan de straat- en zwerfkinderen overzee. Tevens heeft het bestuur de laatste jaren gestreefd naar betere spreiding van inkomsten voor de stichting om de afhankelijkheid van de inkomsten verkregen via de acceptgiro te verlagen.

Het bestuur heeft voor de komende perioden de volgende uitgangspunten geformuleerd:
-    Meer energie steken in het actief en betrokken houden van donateurs (donateurbehoud);
-    Het werven van nieuwe financieel pleegouders voor het Plan Padrino (werving);
-    Nieuwe groepen Nederlanders benaderen en aanspreken (voorlichting en werving);
-    Bestedingen overzee handhaven, desnoods ten laste van de financiële reserves (bestedingen);
-    Alle activiteiten met in achtneming van geldende criteria in de branche ten aanzien van kwaliteit en transparantie in het algemeen en in het bijzonder conform de normeringen voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en die van het Keurmerk Goede Doelen.

Werving & Voorlichting

Om de inkomsten uit donateursgiften op peil te houden c.q. te doen groeien, tracht Juconi continu potentieel belangstellenden te interesseren voor het lot van de straat- en  zwerfkinderen. Dit geschiedt hoofdzakelijk door middel van het verstrekken van informatie en het bieden van een mogelijkheid tot doneren. In 2016 zal hierbij nog meer de focus worden gelegd op het doneren voor specifieke projecten of aanvragen, ook via de website.

De kern van de activiteiten zal ook in 2016 bestaan uit het mobiliseren en informeren van bestaande donateurs via reguliere post (direct mail). Bij deze activiteiten zal Juconi in 2016 extra aandacht besteden aan de doelmatigheid van deze acties. Bovendien kunnen mogelijk zeer betrokken donateurs bewogen worden tot een intensivering van hun hulpverlening. Onverminderde aandacht zal uitgaan naar het omzetten van steun via acceptgiro naar steun via andere wijzen zoals middels een machtiging of online.

Juconi heeft in het verleden getracht groepen Nederlanders te informeren en te interesseren voor de doelstelling door persoonlijke gesprekken te voeren aan huis. Deze activiteiten hebben tot veel begrip en interesse voor het werk van Juconi geleid. Gebleken is echter dat deze werkwijze niet efficiënt genoeg bleek voor Juconi. Mede om die reden zijn deze activiteiten niet voortgezet en worden ook in 2016 andere manieren verkent om het Nederlands publiek te bereiken.

Zo zal Juconi in 2016 aanvangen met het opbouwen van een (digitaal) bereik onder geïnteresseerde Nederlanders en hierbij de focus leggen op het aanleggen van een bescheiden contactdatabase. Deze groep geïnteresseerde personen zal Juconi periodiek informeren en op subtiele wijze trachten te bewegen tot actiematige ondersteuning van de stichting.

In 2015 heeft Juconi, voor zover zij over telefoonnummers beschikte, veel van haar donateurs telefonisch benaderd. Deze donateurs doneren regelmatig middels door Juconi toegezonden acceptgiro’s. De relatief hoge kosten inherent aan deze werkwijze en de aanstaande afschaffing van de acceptgiro hebben o.a. de aanleiding gevormd deze donateurs te vragen hun bijdrage automatisch te laten incasseren. Deze actie is naar tevredenheid verlopen en mogelijk zal Juconi donateurs in 2016 telefonisch benaderen met een aanvullende vraag.

In 2016 zal Juconi trachten, waar mogelijk en zinvol, de communicatie met donateurs en geïnteresseerden via digitale wijze tot stand te brengen. Voorbereidingen hiertoe zijn in de afgelopen perioden getroffen en de hulpmiddelen hiertoe zijn voor een belangrijk deel geïmplementeerd. Belangrijkste overwegingen hierbij zijn het bereik, de efficiëntie en de lagere kosten per contactmoment. Onder deze activiteit wordt onder andere verstaan de website, social media en het versturen van e-mailnieuwsbrieven.

Tot slot zal Juconi in 2016 proberen contact te leggen met donateurs die geruime tijd geen steun meer hebben gegeven. Mogelijk kan er lering getrokken worden uit het hoe en waarom van hun achterliggende besluit en uiteraard zal er ingezet worden op het wederom enthousiasmeren van deze groep mensen.

Het werven van een substantieel nieuwe Padrino’s is één van de kernpunten van 2016. Binnen het financiële adoptieplan “Plan Padrino” blijft het voor donateurs mogelijk om één kind in het bijzonder te helpen. Door financieel garant te staan voor uitgaven voor zijn of haar levensonderhoud (medische kosten, kleding, scholing etc.) kan een 1-op-1 relatie gecreëerd worden waarbij de mogelijkheid tot correspondentievoering aanwezig is.

Voor genoemde bijzondere activiteiten is in totaal voor 2016 een bedrag gereserveerd van €50.000,-.

De afgelopen jaren hebben diverse particulieren of organisaties inzamelingen, sponsoracties of andere activiteiten ten bate van Juconi ontplooit. Juconi zal dergelijke activiteiten blijven aanmoedigen en faciliteren.

Al vele jaren attendeert Juconi in haar communicatie betrokkenen op de mogelijkheid tot het steunen van Juconi via een testament of nalatenschap. Het bestuur streeft naar een uiterst subtiele doch heldere informatieverstrekking op dit gebied. De inkomsten die voortvloeien uit erfenissen en nalatenschappen zijn doorgaans moeilijk te voorspellen voor een kleine organisatie als Juconi. Niet alleen wijzigen de ontvangsten per jaar in aantal, minstens zo vaak verschilt de hoogte van de ontvangen bedragen. In de jaarbegroting van 2016 begroot Juconi deze onzekere ontvangsten op €70.000,-.

Bestedingen

De bestedingen van Juconi betreffen de uitgaven voor materiële voorzieningen enerzijds en anderzijds wordt veel aandacht gegeven aan bewustmaking en pleitbezorging voor de doelen die Juconi nastreeft.

Voor 2016 zullen onze activiteiten van Juconi in de bestedingensfeer het navolgende omvatten:

-    De uitgaven voor het functioneren van het eigen tehuis Corjuconi in Palmira Valle in Colombia. Veertig straatkinderen worden opgevangen en begeleid en worden in staat gesteld hun middelbare school af te ronden, dan wel een vakopleiding te volgen.
-    Ook de Juconi organisaties in Puebla Mexico en Guayaquil Ecuador zullen op steun kunnen rekenen voor specifieke projecten als zij een beroep doen op Juconi. Ditzelfde geldt voor de Stichting voor het misdeelde Kind in Paramaribo Suriname.
-    De activiteiten binnen het Plan Padrino zoals deze worden gecoördineerd vanuit het kindertehuis Corjuconi.
-    Voorts zal het studieproject in Palmira Valle in Colombia gecontinueerd worden. Het project is erop gericht de straatkinderen die gemotiveerd genoeg zijn en het niveau aankunnen de mogelijkheid te kunnen bieden een voortgezette opleiding te volgen.
-    Tenslotte dienen zich steeds weer aparte projecten aan vanuit onze tehuizen in Zuid-Amerika waarvoor wij gericht zoeken naar mede subsidie gevende instellingen.

Tot slot zet Juconi in 2016 haar pleitbezorging voort, hetgeen met name voor de kinderen in Colombia van groot belang is. In de media verschijnen al decennia lang enkel aspecten van al het negatiefs dat zich in Colombia afspeelt. Het overleg over vrede tussen de regering en de FARC lijkt gelukkig op succes af te gaan. De strijd tegen drugs voert echter de boventoon en leidt bijna tot het vergroeide beeld dat elke Colombiaan een crimineel zou zijn. Deze beeldvorming maakt het uiterst moeilijk begrip te verkrijgen voor de positie van de straat- en zwerfkinderen in dat land. Het ontstane beeld bemoeilijkt ondersteuning te verwerven om hen uit de vicieuze cirkel van het leven op- en van de straat te helpen.

Als belangrijkste middelen voor de voorlichting wordt het verspreiden van nieuwsbrieven, het plaatsen van advertenties, betrekken van de media bij het onderwerp en het informeren via de website, internet en sociale media gezien. Veel  aandacht zullen wij geven aan het verstrekken van informatie op individueel niveau aan potentieel geïnteresseerden in hetgeen waarvoor onze stichting zich inzet. Deelname aan Latijns-Amerikaans georiënteerde evenementen vindt eveneens plaats, voornamelijk met vrijwilligers.

Het bestuur heeft zich voorgenomen om met enige voorzicht in deze sfeer te handelen, passend bij het niveau van de ter beschikking komende middelen.

Juconi besteedt alle geworven middelen conform de statutaire doelstelling en de randvoorwaarden, de ANBI regeling en van het Keurmerk Goede Doelen. Met het beleid van het concentreren van de hulpverlening kan zo effectiever gewerkt worden en zijn de resultaten zichtbaarder voor de directe gemeenschap.

Kantoor

De activiteiten van Juconi worden door betrokken bestuursleden aangestuurd, daarbij ondersteund door één vaste medewerkster op kantoor. De beperkte omvang en mogelijkheden van Juconi nopen tot het vinden van creatieve oplossingen. Veel extra aandacht gaat uit naar voorlichting- en bestedingstaken. De werkdruk voortvloeiende uit de coördinatie van het Plan Padrino zal mogelijk toenemen gezien de beoogde groei van het aantal deelnemers.

Voorts geldt dat ondersteuning mogelijk nodig is bij het ontplooien van de voor Juconi nieuwe activiteiten. Deze ondersteuning kan extern betrokken worden mits deze binnen het begrotingskader van deze activiteiten past.

Het bestuur en bureau blijven immer uiterst kostenbewust bij het plannen en uitvoeren van de activiteiten.

Organisatiebegroting Juconi 2016

De jaarbegroting voor het jaar 2016 is onderstaand weergegeven. Naast de begroting van 2016 zijn tevens de begrote resultaten over 2015 weergegeven.

Op basis van de meest recent beschikbare resultaten en het verloop t.o.v. de vorige jaren wordt voor de jaarbegroting 2016 gewerkt met de aannames dat de wervingsopbrengsten uit direct mail lager zullen uitkomen bij min of meer gelijkblijvende kosten.