Beleidsplan

Jaarplan en begroting

Beleidsplan en begroting

Beleidsplan 2018

Aanleiding oprichting Juconi - Ontstaan

Juconi Nederland is in 1995 opgericht na een verzoek van een toenmalig medewerker van Novib. De activiteiten van Juconi pasten niet in de werkwijze van Novib, waardoor bij een groep geïnteresseerden het idee is ontstaan om structureel hulp te organiseren voor de straat en-zwerfkinderen in Latijns-Amerika. De "Juconi-aanpak” is een volledig programma waarbij lokale medewerkers de kinderen begeleiden om voor zich zelf te leren zorgen, zodat zij niet meer op de straat hoeven te zwerven of te leven.

Juconi draagt zorg voor de exploitatie van het Corjuconi-tehuis in Colombia en ondersteunt andere tehuizen en instellingen ook op projectbasis. Door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) wil Juconi straat- en zwerfkinderen van het hopeloze leven op straat bevrijden. Juconi wil de kinderen aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden.

Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen en geven wij informatie over het werk van de stichting in het algemeen en het werk in Colombia in het bijzonder.

Het beleid voor 2018 – algemeen

De Nederlandse economie groeit stevig door, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau. Ook voor 2018 en 2019 wordt een stijging van zo’n 3% verwacht. Juconi hoopt dat dit een invloed heeft op de donaties. Te meer omdat de geefbereidheid, zo blijkt uit meerdere publicaties van de Goede Doelen Nederland, ongekend hoog is gebleken, zelfs ten tijden van laagconjunctuur. Voor Juconi geldt dat, deze algemene geefbereidheid ten spijt, de reguliere inkomsten al jaren teruglopen. In de afgelopen jaren heeft het bestuur hiertoe al ingezet op aanvullende activiteiten om nieuwe groepen mensen te enthousiasmeren voor de hulpverlening aan de straat- en zwerfkinderen overzee. Tevens heeft het bestuur de laatste jaren gestreefd naar betere spreiding van inkomsten voor de stichting om de afhankelijkheid van de inkomsten verkregen via de acceptgiro te verlagen.

Het bestuur heeft voor de komende perioden de volgende uitgangspunten geformuleerd:

-    Meer energie steken in het actief en betrokken houden van donateurs (donateurbehoud);

-    Het werven van nieuwe financieel pleegouders voor het Plan Padrino (werving);

-    Nieuwe groepen Nederlanders benaderen en aanspreken (voorlichting en werving);

-    Bestedingen Jurconi huis handhaven, desnoods ten laste van de financiële reserves (bestedingen);

-    Alle activiteiten met in achtneming van geldende criteria in de branche ten aanzien van kwaliteit en transparantie in het algemeen en in het bijzonder conform de normeringen voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en die van het Keurmerk Goede Doelen.

Met het oog op de ontwikkelingen rond de diverse keurmerken zal het bestuur zich inzetten voor de aanmeldingsprocedure van de Erkenningsregeling, dat in plaats komt van de bestaande keurmerken zoals het CBF-keur en het Keurmerk Goede Doelen. 

Werving & Voorlichting

Om de inkomsten uit donateursgiften op peil te houden c.q. te doen groeien, tracht Juconi continu potentieel belangstellenden te interesseren voor het lot van de straat- en  zwerfkinderen. Dit geschiedt hoofdzakelijk door middel van het verstrekken van informatie en het bieden van een mogelijkheid tot doneren. In 2018 zal hierbij nog meer de focus worden gelegd op het doneren voor specifieke projecten of aanvragen, ook via de website.

De kern van de activiteiten zal ook in 20178 bestaan uit het mobiliseren en informeren van bestaande donateurs via reguliere post (direct mail). Bij deze activiteiten zal Juconi in 2018 extra aandacht besteden aan de doelmatigheid van deze acties. Bovendien kunnen mogelijk zeer betrokken donateurs bewogen worden tot een intensivering van hun hulpverlening. Onverminderde aandacht zal uit blijven gaan naar het omzetten van steun via acceptgiro naar steun via andere wijzen zoals een machtiging of online.

Juconi zal in 2018 verder gaan met het opbouwen van een (digitaal) bereik onder geïnteresseerde Nederlanders en hierbij de focus leggen op het aanleggen en onderhouden van een bescheiden contactdatabase. Deze groep geïnteresseerde personen zal Juconi periodiek informeren en op subtiele wijze trachten te bewegen tot actiematige ondersteuning van de stichting.

Ook in 2018 zal Juconi trachten, waar mogelijk en zinvol, de communicatie met donateurs en geïnteresseerden via digitale wijze tot stand te brengen. Voorbereidingen hiertoe zijn in 2017 getroffen en de hulpmiddelen hiertoe zijn voor een belangrijk deel geïmplementeerd. Belangrijkste overwegingen hierbij zijn het bereik, de efficiëntie en de lagere kosten per contactmoment. Onder deze activiteit wordt onder andere verstaan de website, social media en het versturen van e-mailnieuwsbrieven.

Tot slot zal Juconi in 2018 proberen contact te leggen met donateurs die geruime tijd geen steun meer hebben gegeven, net als in 2017 is gedaan. Mogelijk kan er lering getrokken worden uit het hoe en waarom van hun achterliggende besluit en uiteraard zal er ingezet worden op het wederom enthousiasmeren van deze groep mensen.

Het werven van een substantieel aantal nieuwe Padrino’s is net als in 2017 één van de kernpunten van 2018. Binnen het financiële adoptieplan “Plan Padrino” blijft het voor donateurs mogelijk om één kind in het bijzonder te helpen. Door financieel garant te staan voor uitgaven voor zijn of haar levensonderhoud (medische kosten, kleding, scholing etc.) kan een 1-op-1 relatie gecreëerd worden waarbij de mogelijkheid tot correspondentievoering aanwezig is.

De afgelopen jaren hebben diverse particulieren of organisaties inzamelingen, sponsoracties of andere activiteiten ten bate van Juconi ontplooid. Juconi zal dergelijke activiteiten blijven aanmoedigen en faciliteren.

Al vele jaren attendeert Juconi in haar communicatie betrokkenen op de mogelijkheid tot het steunen van Juconi via een testament of nalatenschap. Het bestuur streeft naar een uiterst subtiele doch heldere informatieverstrekking op dit gebied. De inkomsten die voortvloeien uit erfenissen en nalatenschappen zijn doorgaans moeilijk te voorspellen voor een kleine organisatie als Juconi. Niet alleen wijzigen de ontvangsten per jaar in aantal, minstens zo vaak verschilt de hoogte van de ontvangen bedragen.

Bestedingen

De bestedingen van Juconi betreffen de uitgaven voor materiële voorzieningen enerzijds en anderzijds wordt veel aandacht gegeven aan bewustmaking en pleitbezorging voor de doelen die Juconi nastreeft.

Voor 2018 zullen de activiteiten van Juconi in de bestedingensfeer het navolgende omvatten:

-          De uitgaven voor het functioneren van het eigen tehuis Corjuconi in Palmira Valle in Colombia. Veertig straatkinderen worden opgevangen en begeleid en worden in staat gesteld hun middelbare school af te ronden, dan wel een vakopleiding te volgen.

-          Ook de Juconi organisaties in Puebla Mexico en Guayaquil Ecuador zullen op steun kunnen rekenen voor specifieke projecten als zij een beroep doen op Juconi en de financiële middelen dit toelaten

-          De activiteiten binnen het Plan Padrino zoals deze worden gecoördineerd vanuit het kindertehuis Corjuconi.

-          Voorts zal het studieproject in Palmira Valle in Colombia gecontinueerd worden. Het project is erop gericht de straatkinderen die gemotiveerd genoeg zijn en het niveau aankunnen de mogelijkheid te kunnen bieden een voortgezette opleiding te volgen.

-          Tenslotte dienen zich steeds weer aparte projecten aan vanuit onze tehuizen in Zuid-Amerika waarvoor wij gericht zoeken naar mede subsidie gevende instellingen.

 

Het bestuur bekijkt momenteel verschillende strategieën voor de langere termijn:

  1. Ondersteuning van het huis in Colombia en daarnaast losse projecten gericht op kinderen in geheel Zuid Amerika.
  2. Volledige Focus op het tehuis in Colombia.

Het voordeel van optie 1 is dat we meer kinderen kunnen helpen, het nadeel is dat we door de bredere focus meer moeten uit leggen aan (potentiele) donateurs die misschien wel het ene land willen steunen, maar niet een ander. Ook gaat er meer tijd en middelen zitten in de controle van de gelden. Het voordeel van optie 2 is dat er volledige focus is op het doel, dit is goed uit te leggen en door de jarenlange samenwerking met Columbia is minder controle nodig. Het nadeel is wellicht dat er minder risicospreiding is.

 

Tot slot zet Juconi in 2018 haar pleitbezorging voort, hetgeen voor de kinderen in Colombia van groot belang is. In de media verschijnen al decennia lang enkel aspecten van al het negatiefs dat zich in Colombia afspeelt. De strijd tegen drugs voert de boventoon en leidt bijna tot het vergroeide beeld dat elke Colombiaan een crimineel zou zijn.

Deze beeldvorming maakt het uiterst moeilijk begrip te verkrijgen voor de positie van de straat- en zwerfkinderen in dat land. Het ontstane beeld bemoeilijkt ondersteuning te verwerven om hen uit de vicieuze cirkel van het leven op- en van de straat te helpen.

Als belangrijkste middelen voor de voorlichting wordt het verspreiden van nieuwsbrieven, het plaatsen van advertenties, betrekken van de media bij het onderwerp en het informeren via de website, internet en sociale media gezien. Veel  aandacht zullen wij geven aan het verstrekken van informatie op individueel niveau aan potentieel geïnteresseerden in hetgeen waarvoor onze stichting zich inzet. Deelname aan Latijns-Amerikaans georiënteerde evenementen vindt eveneens plaats, voornamelijk met vrijwilligers.

Juconi besteedt alle geworven middelen conform de statutaire doelstelling en de randvoorwaarden, de ANBI regeling en van het Keurmerk Goede Doelen. Met het beleid van het concentreren van de hulpverlening kan zo effectiever gewerkt worden en zijn de resultaten zichtbaarder voor de directe gemeenschap. 

Kantoor

De activiteiten van Juconi worden door betrokken bestuursleden aangestuurd, daarbij ondersteund door één fulltime medewerkster op kantoor. In 2018 zal er tijdelijke administratieve ondersteuning komen. De beperkte omvang en mogelijkheden van Juconi nopen tot het vinden van creatieve oplossingen. Veel extra aandacht gaat uit naar voorlichting- en bestedingstaken. De werkdruk voortvloeiende uit de coördinatie van het Plan Padrino zal mogelijk toenemen gezien de beoogde groei van het aantal deelnemers.

Ook geldt dat ondersteuning mogelijk nodig is bij het ontplooien van de voor Juconi nieuwe activiteiten. Deze ondersteuning kan extern betrokken worden mits deze binnen het begrotingskader van deze activiteiten past.

Het bestuur en bureau blijven immer uiterst kostenbewust bij het plannen en uitvoeren van de activiteiten.

Organisatiebegroting Juconi 2018

De jaarbegroting voor het jaar 2018 is hiernaast weergegeven. 

Begroting

© Juconi, Alle rechten voorbehouden 2004-2019